Pages

shikshakoni laykat nakki karvi Babat

shikshakoni laykat nakki karvi Babat
mitro chhela ghana divas thi shikshakoni aykat kai kahevay te babat charchao muddo banyo  chhe. ptc karine shikshak banya hoy pachhi graduation purn kari jo vikalp lidhel hoy teva 6 thi 8 na shikshako talimi kahevay ke nahi te babate munjavan ubhi thai chhe. to ahi aapna mate bharatno rajpatr mukvama aavi rahyo chhe je aapne upyogi thashe. je hindi ane english ma chhe.
1 thi 5  shikshakoni laykat shu hovi joie?
6 thi 8 na shikshakoni laykat shu hovi joie?